Villorna i Djursholm

Den första villabebyggelsen i Djursholm började ta form i slutet av 1880-talet. Sedan växte villastaden snabbt under åren 1890 till 1909 då antalet hus i Djursholm var omkring 500. Stockholms Läns museum gjorde tillsammans med Länsstyrelsen på 1970-talet en inventering av bebyggelsen i Danderyd inklusive Djursholm i syfte att identifiera byggnader av kulturhistoriskt värde. Det långsiktiga målet var och är att i möjligaste mån bevara de mest unika villorna och dess närområden. År 1991 producerade Danderyds kommun en Kulturmiljöhandbok som sedan utkom i en andra upplaga 2003. I dessa handböcker finns tre graderingar av byggnader i kommunen:  "omistlig", "värdefull" samt "intressant". Totalt omfattar denna indelning 276 fastigheter i Djursholm från samtliga tidsepoker. CarlsHouse Research har byggt upp en databas där samtliga friliggande bostadsfastigheter med postadress Djursholm finns med (2 214 st). Utifrån informationen i denna databas och i samarbete med Samfundet Djursholms Forntid och Framtid, har tre böcker om villorna i Djursholm producerats. En revidering av 2003 års Kulturmiljöhandbok är planerad av Danderyds kommun att vara klar omkring 2023. Bilden nedan föreställer Villa Riagården, ritad 1904 av Rudolf Enblom på uppdrag av ingenjör Carl Gudmund Severin Löwenhielm (1862-1947). Villan, som i dagsläget är klassificerad som intressant byggnad, är belägen vid Midgårdsvägen 7. 

Foto:  Carl Hofman-Bang
Foto: Carl Hofman-Bang